1)    Zapraszamy wszystkie Firmy do skorzystania z naszej oferty badań w zakresie medycyny pracy.
Oferta badań profilaktycznych:
•    badania wstępne przy przyjęciu do pracy;
•    badania okresowe dla już zatrudnionych;
•    badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni);
Pozostałe badania:
•    badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii;
•    badania dla kierowców do świadectwa kwalifikacji;
•    badania sanitarno-epidemiologiczne do pracy w kontakcie z żywnością (książeczka zdrowia);
•    badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, średnich, wyższych;
•    badania do pracy na wysokości;
•    badania  kwalifikujące do kursów doskonalenia zawodowego.
Badania Medycyny Pracy przeprowadzamy zarówno dla osób indywidualnych, jak i zakładów pracy. Wszystkie badania przeprowadzamy na miejscu w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy i zawarcia umowy z Pracodawcami na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników.

2)    Skierowanie na badania profilaktyczne
Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.
Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:
- być dokładne i czytelne,
- zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy,
- zawierać datę wystawienia skierowania oraz datę zaplanowanego badania,
- zawierać wypisane czynniki szkodliwe i uciążliwe, w przypadku braku takich czynników powinna być zamieszczona informacja o ich braku,
- być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
- być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.