Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku.

Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej and człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak I chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie.

Obejmuje:

  • kwalifikację do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej;
  • Okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu;
  • Optymalizowanie metod żywienia I treningu sportowców;
  • Kontrole efektów stosowanych metod treningowych;
  • walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem;
  • Zapobieganie kontuzjom I urazom;
  • Leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu;
  • rehabilitację I odnowę biologiczną.

W praktyce lekarz medycyny sportowej kwalifikuje do udziału w danej dyscyplinie sportowej, a następnie kontroluje wpływ jej uprawiania na organizm człowieka. O d  dawna wiadomo, że w zajęciach wychowania fizycznego bierze się udział po to, aby być zdrowym, ale sport wyczynowy mogą uprawiać tylko osoby zdrowe. Nieprawidłowy sposób prowadzenia treningu I bardzo duże obciążenia, do jakich dochodzi w sporcie wyczynowym, zarówno amatorskim jak I profesjonalnym, wymaga systematycznej kontroli lekarskiej sportowca w celu ochrony jego zdrwowia.
Medyczna kwalifikacja I kontrola lekarska w sporcie funkcjonuje do lat pod nazwą badań sportowo-lekarskich. Każdy zawodnik, nawet ten najmłodszy podlega ogólnemu badaniu lekarskiemu oraz badaniom specjalistycznym I diagnostycznym.
W ramach badań sportowo-lekarskich wyróżniamy badania: wstępne, okresowe oraz kontrolne.
Kluczową rolę w kwalifikacji do spotru odgrywa wstępne badanie lekarskie. W trakcie tego typu badań okazuje się czy kandydat na zawodnika jest zdolny fizycznie uprawiać wymarzony sport oraz czy jego Stan zdrowia w przypadku uprawiania sportu nie stwarza stanu zagrożenia życia.
Okresowe badanie lekarskie pomaga w monitorowaniu wpływu obciążeń treningowych na organizm zawodnika.
Kontrolne badanie lekarskie przeprowadza się u osób, które doznały urazów I u których wystąpiły zmiany przeciążeniowe.

Podsumowując: badania z zakresu medycyny sportowej powinni przechodzić wszyscy niezależnie do wieku(dzieci również), chcący uprawiać nawet amatorsko jakikolwiek sport.

Zasady I tryb orzekania o zdolnosci do uprawiania sportu oraz wymagane kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich w tym zakresie okreslają w Polsce Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zgodnie z obowiązującym prawemtylko lekarz ze psecjalizacją w dziedzinie medycyny sportowej jest uprawniony do prowadzenia poradnictwa sportowo-lekarskiego w pełnym I nieograniczonym zakresie. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej orzeczenie lekarskie o zdolnosci do uprawiania sportu może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji z medycyny sportowej.